CONVOCATÒRIA IX PREMI INVESTIGACIO – 2021

1. Destinataris

El professorat de la Universitat Catòlica de València “San Vicente Màrtir” i de la Facultat de Teologia “San Vicente Ferrer” de València així com els investigadors vinculats a ambdues institucions, sent considerat com a mèrit el grau de doctor.

2. Objecte

Seran objecte del premi, projectes de recerca desenvolupats en la ciutat de València o la Comunitat Valenciana, amb una perspectiva socioeducativa i relacionats amb les àrees d’Educació, Humanitats, Educació en la Fe i Ciències Socials.

3. Dotació i Forma de Lliurament

S’estableix un premi de 4.000 € i un accésit de 2.000, el lliurament del qual es distribuirà de la següent manera:

-El 40% del total serà lliurat al guanyador després de la resolució del concurs de projectes .

-El 60% restant després de la finalització i lliurament de la recerca.

4. Terminis

a) El formulari de sol·licitud de participació, amb els documents que consten en la base cinquena, podran presentar-se fins al dia 30 de maig de 2021, en la secretaria de la Facultat de Teologia de València o de la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV. (seu Edetania – Godella), o enviant-lo per email a: bernatbenyfundacio@gmail.com

b) La resolució del premi serà anunciada pel jurat del mateix abans del 28 de juny de 2021.

c) Una síntesi de la recerca realitzada (5 fulls) será presentada per a la seua publicació en la web de la Fundació, en la data indicada en el punt anterior.

d) La recerca derivada del projecte triat haurà de ser presentada abans del 30 de setembre de 2023 en la secretaria de la Facultat de Teologia de València o de la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV (seu Edetania Godella), en una còpia en suport paper i una altra en format electrònic a l’adreça de la Fundació: bernatbenyfundacio@gmail.com

La Fundació Bernat Beny es reserva la publicació dels treballs premiats.

e) Si la recerca no es presentara en termini, o l’òrgan competent en virtut de la base cinquena jutjara que la mateixa ha sigut insuficient o deficient, el/la responsable serà requerit/da per a la seua correcció. Si no fóra atès el requeriment en el termini indicat, el responsable del projecte s’obliga en virtut d’aquestes bases a restituir la quantitat avançada.

5. Documents

Els interessats hauran d’acompanyar la sol·licitud de participació dels següents documents:

a) Títol del projecte d’investigació.

b) Esquema de la recerca, que comprendrà: Objectius, Continguts, Metodologia i activitats previstes, Resultats esperats, Cronograma.

c) Currículum vitae de l’investigador. Cas de presentar-se en grup, haurà d’indicar-se, a més, aquell/a que actua com a investigador/a principal.

d) Fotocopia del DNI i del Títol académic.

e) Certificat de la Institució on treballa indicant la seua vinculació.

6. Jurat

Estarà format per:

– El President de la Fundació, Dr. Bernat Beny.

– El Degà/na de la Facultat de Teologia o persona en qui delegue.

– El Degà/na de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació de la UCV, o persona en qui delegue.

– Una persona per cadascuna d’ambdues facultats, a invitació del Degà, entre el professorat actiu o jubilat d’eixes institucions.

– El Secretari del Patronat de la Fundació.

7. Selecció de Projectes.

Es realitzarà en base als següents criteris:

– Adequació de la recerca a les bases del Premi.

– Pertinència del tema en l’entorn valencià.

– Currículum dels investigadors.